Nhà

NÔNG SẢN LIÊN VIỆT

KẾT NỐI - CHIA SẺ- HỢP TÁC - THÀNH CÔNG

8:00 Sáng - 6:00 Chiều; Thứ hai - Thứ 7

Nội dung hỗ trợ phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang

 
QUY ĐỊNH Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khoá XVIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./. 

+ Đối tượng áp dụng 

Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các dịch vụ có liên quan (sau đây gọi tắt là hợp tác xã nông nghiệp).

+ Chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với hợp tác xã nông nghiệp

  • Hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Hỗ trợ lãi suất
  • Hỗ trợ tập trung đất đai
  • Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, bao bì nhãn mác sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm
  • Hỗ trợ tham gia hội trợ, triển lãm trong và ngoài nước dành riêng cho khu vực hợp tác xã
  • Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực

+ Danh mục ngành, nghề khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp

1. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng tập trung xây dựng cánh đồng lớn; trồng cây dược liệu;

2. Đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến;

3. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tập trung.

4. Sản xuất, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa và các công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản.

6. Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học.

7. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu.

8. Sản xuất thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

9. Đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm, tập trung. Chi tiết TƯ VẤN, HỖ TRỢ tại đây!

Tổng hợp Talent

 

X