Nhà

NÔNG SẢN LIÊN VIỆT

KẾT NỐI - CHIA SẺ- HỢP TÁC - THÀNH CÔNG

8:00 Sáng - 6:00 Chiều; Thứ hai - Thứ 7

QUẢN LÝ SẢN XUẤT RAU, CỦ, QUẢ; CÂY ĂN QUẢ; DƯỢC LIỆU; HOA VÀ CÂY CẢNH

Normal Silver Gold Diamond
Diện tích <360m2 Diện tích >360m2<2.000m2 Diện tích
>2.000m2<10.000m2
Diện tích
>10.000m2<100.000m2
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Theo dõi cây trồng theo quy trình VietGap hàng ngày
Nhập liệu trồng rau, củ, quả; dược liệu; Hoa và cây cảnh ban đầu
Chi phí sản xuất, chăm sóc rau, củ, quả; dược liệu; Hoa và cây cảnh
Nhập liệu ươm cây giống
Số theo dõi ươm giống hàng ngày
Chi phí đầu tư ban đầu
Tìm nhà thương mại
Tìm kiếm sản phẩm
Chi phí sơ chế, đóng gói sản phẩm, bảo quản rau, củ, quả; dược liệu; Hoa và cây cảnh
Tổng các loại chi phí sản xuất rau, củ, quả; dược liệu; Hoa và cây cảnh
Tổng sản lượng thực tế và đơn giá trung bình sản xuất rau, củ, quả; dược liệu; Hoa và cây cảnh
Tính lợi nhuận rau, củ, quả; dược liệu; Hoa và cây cảnh
Giá bán không bao gồm sơ chế, đóng gói và vận chuyển
Giá bán không bao gồm sơ chế, đóng gói và vận chuyển
Giá bán bao gồm sơ chế, đóng gói không bảo quản tại nơi sản xuất
Giá bán bao gồm sơ chế, đóng gói không bảo quản, vận chuyển
Giá bán bao gồm sơ chế, đóng gói có bảo quản tại nơi sản xuất
Giá bán bao gồm sơ chế, đóng gói có bảo quản, vận chuyển
Ký điện tử trực tiếp Báo giá, báo cáo, hợp đồng, xuất kho…qua điện thoại Smart Phone
Báo cáo số lượng trồng mới
Báo cáo sản lượng chuẩn bị được thu hoạch
Báo cáo nhân công sản xuất
Trao đổi ý kiến trực tuyến với nhà sản thương mại
Xem, in và xuất Báo cáo chi tiết sản lượng theo tháng, quý, năm
Xem, in và xuất Báo cáo chi tiết chi phí sản xuất theo tháng, quý, năm
Xem, in và xuất Báo cáo sản lượng, chi phí tồn kho theo tháng, quý, năm
Xem, in và xuất Báo cáo sản lượng, doanh thu theo tháng, quý, năm
Xem, in và xuất Báo cáo sản lượng, chi phí thuốc bảo vệ thực vật theo tháng, quý, năm
Xem, in và xuất Báo cáo tình hình sâu bệnh theo tháng, quý, năm
Xem, in và xuất Báo cáo sản lượng, chi phí phân bón theo tháng, quý, năm
Hợp đồng mẫu giữa nhà sản xuất và kinh doanh
Trao đổi với chuyên gia tư vấn trồng rau, củ, quả; Dược liệu; Hoa và cây cảnh
Trao đổi với chuyên gia tư vấn VietGap rau, củ, quả; Dược liệu; Hoa và cây cảnh
Trao đổi với chuyên gia tư vấn phát triển thương hiệu, doanh nghiệp, sản phẩm
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
X