Nhà

NÔNG SẢN LIÊN VIỆT

KẾT NỐI - CHIA SẺ- HỢP TÁC - THÀNH CÔNG

8:00 Sáng - 6:00 Chiều; Thứ hai - Thứ 7

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Normal Silver Gold Diamond
Cấp xã, phường, trị trấn cấp 1 tài khoản mỗi đơn vị Cấp Quận, huyện, thành phố cấp 2 tài khoảng Cấp thành phố, tỉnh cấp 2 tài khoảng Cấp bộ, ngành TW mỗi đơn vị 2 tài khoảng
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Trao đổi với nhà Kinh doanh tiêu biểu
Trao đổi với nhà sản xuất tiêu biểu
Xem, in và xuất Báo cáo chi tiết sản lượng nông sản của Doanh nghiệp, HTX, hộ cá thể trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố
Xem, in và xuất Báo cáo Tổng hợp sản lượng nông sản của Doanh nghiệp, HTX, hộ cá thể trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố
Xem, in và xuất Báo cáo chi tiết số lượng Doanh nghiệp, HTX, Hộ cá thể sản xuất sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố
Xem, in và xuất Báo cáo Tổng hợp số lượng Doanh nghiệp, HTX, Hộ cá thể sản xuất sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố
Xem, in và xuất Báo cáo chi tiết số lượng Doanh nghiệp, HTX, Hộ cá thể kinh doanh sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố
Xem, in và xuất Báo cáo Tổng hợp số lượng Doanh nghiệp, HTX, Hộ cá thể kinh doanh sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố
Xem, in và xuất Báo cáo chi tiết số lượng Doanh nghiệp, HTX, Hộ cá thể Khởi nghiệp sản xuất sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố
Xem, in và xuất Báo cáo Tổng hợp số lượng Doanh nghiệp, HTX, Hộ cá thể Khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố
Xem, in và xuất Báo cáo chi tiết Doanh nghiệp, HTX, Hộ cá thể sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố
Xem, in và xuất Báo cáo chi tiết Doanh nghiệp, HTX, Hộ cá thể sản xuất nông sản không theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố
Sao lưu, backup dữ liệu định kỳ hàng tháng
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
X