Nhà

NÔNG SẢN LIÊN VIỆT

KẾT NỐI - CHIA SẺ- HỢP TÁC - THÀNH CÔNG

8:00 Sáng - 6:00 Chiều; Thứ hai - Thứ 7

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NÔNG SẢN

 

Công ty TNHH MTV Thiên An

STT Người chào Giá chào Nội dung
1 admin 40000.00 có luôn cho bạn
2 admin 45000.00 ok con bò
3 admin 49000.00 ok con dê

Mua số lượng lớn

STT Người chào Giá chào Nội dung
1 admin 40000.00 có luôn cho bạn
2 admin 45000.00 ok con bò
3 admin 49000.00 ok con dê

Công ty TNHH MTV Thiên An

STT Người chào Giá chào Nội dung
1 admin 40000.00 có luôn cho bạn
2 admin 45000.00 ok con bò
3 admin 49000.00 ok con dê

Công ty TNHH MTV Thiên An

STT Người chào Giá chào Nội dung
1 admin 40000.00 có luôn cho bạn
2 admin 45000.00 ok con bò
3 admin 49000.00 ok con dê

Công ty TNHH MTV Thiên An

STT Người chào Giá chào Nội dung
1 admin 40000.00 có luôn cho bạn
2 admin 45000.00 ok con bò
3 admin 49000.00 ok con dê

Công ty TNHH MTV Thiên An

STT Người chào Giá chào Nội dung
1 admin 40000.00 có luôn cho bạn
2 admin 45000.00 ok con bò
3 admin 49000.00 ok con dê

Công ty TNHH MTV Thiên An

STT Người chào Giá chào Nội dung
1 admin 40000.00 có luôn cho bạn
2 admin 45000.00 ok con bò
3 admin 49000.00 ok con dê

Công ty TNHH MTV Thiên An

STT Người chào Giá chào Nội dung
1 admin 40000.00 có luôn cho bạn
2 admin 45000.00 ok con bò
3 admin 49000.00 ok con dê

Công ty TNHH MTV Thiên An

STT Người chào Giá chào Nội dung
1 admin 40000.00 có luôn cho bạn
2 admin 45000.00 ok con bò
3 admin 49000.00 ok con dê

HỆ THỐNG BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH

 

X